Organisaties en centra voor opvolging

In Vlaanderen zijn er een aantal organisaties of centra die instaan voor de verdere opvolging van premature baby's. Het gaat onder andere over het COS, Kind & Gezin, het CLB enz.

Meer weten?
Scroll verder naar beneden
Shutterstock 2172673427
Shutterstock 2291044665
Bitmap

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

< 32 WEKEN EN/OF < 1500 G

Wanneer een kind geboren is na een zwangerschap van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht lager dan 1500 g had, wordt het kind automatisch opgevolgd door het COS.

> 32 WEKEN EN/OF > 1500 G

Baby’s geboren met een zwangerschapsduur van meer dan 32 weken en/of met een geboortegewicht van meer dan 1500 g worden niet automatisch opgevolgd door het COS. Ze kunnen wel worden opgevolgd binnen de werking van het COS indien er bezorgdheden zijn op vlak van ontwikkeling en/of gedrag.

Shutterstock 135660743

Het COS staat in voor de opvolging van premature baby’s met als doel gedrags- en ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk op te sporen en een gepaste behandeling te adviseren. Het is voor ouders belangrijk en zinvol om te weten of de ontwikkeling van hun kind vertraagd, gemiddeld of versneld verloopt. Een multidisciplinair team onderzoekt de kinderen op vaste tijdstippen tussen de gecorrigeerde leeftijd van 3 maanden tot 5,5 jaar. Dit team bestaat uit een arts, psycholoog of orthopedagoog, kinesitherapeut, logopedist, (sociaal) verpleegkundige en / of maatschappelijk werker. De resultaten van de onderzoeken worden samen met de ouders besproken, waarbij advies wordt gegeven. Indien een behandeling nodig is, verwijst het COS door naar andere diensten en organisaties.

Tijdens de opvolgmomenten worden onder andere de motoriek, het gedrag, de mentale en sociale ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling enz. onderzocht. Wat er per opvolgmoment precies onderzocht wordt, vind je hier. Voor veel gestelde vragen (Hoe lang zal het onderzoek duren? Moet ik iets meebrengen voor mijn kind? Wat is de kostprijs? enz.) kan je terecht op de website van het COS.

In België zijn er vijf centra en twee antennepunten die een specifieke regio dekken.

VLAANDEREN:

COS Antwerpen

 • Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem
 • 03 436 83 00

COS Gent

 • UZ Gent 2K5 Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent
 • 09 332 57 44

Atennepunt Brugge

AZ Sint Jan Ruddershove 10, 8000 Brugge

COS Leuven

 • Tervuursevest 242c, 3000 Leuven
 • 016 33 75 08

Antennepunt Limburg

 • Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt
 • +32 11 33 50 33

COS Genk

 • Synapspark 1, 3600 Genk
 • + 32 89 32 76 79
  + 32 89 32 76 32

BRUSSEL:

COS Brussel

 • Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel (Jette)
 • 02 477 56 95
Jonathan borba Cg W Tq Yx H Ekg unsplash

Kind en Gezin

Net zoals voldragen pasgeborenen worden in Vlaanderen ook prematuur geboren baby’s opgevolgd door Kind & Gezin. Als aanstaande ouder kan je reeds tijdens de zwangerschap beroep doen op Kind en Gezin. Bij een eerste huisbezoek tijdens de zwangerschap wordt kennis gemaakt met het gezin, verwachtingen besproken en wordt informatie en ondersteuning op maat geboden.

Ook na het ontslag van de te vroeg geboren baby uit het ziekenhuis staat Kind en Gezin in voor de preventieve opvolging van de baby in het consultatiebureau en tijdens huisbezoeken. In totaal zijn er 16 contactmomenten voorzien. Tijdens deze contactmomenten komen zowel medische aspecten aan bod (groei, ontwikkeling, vaccinaties enz.) als psychosociale thema’s (o.a. ouderschap en opvoeding, beleving, socio-emotioneel welzijn van ouders en kind, regulatiethema’s enz.). Het traject dat met het gezin wordt doorlopen, start tijdens de zwangerschap en loopt totdat het kind naar school gaat op de leeftijd van 2,5 jaar.

Voor de opvolging van prematuur geboren kindjes worden extra contactmomenten voorzien bij de arts op 12 weken, 6 maanden en 13 maanden kalenderleeftijd. Daarnaast is extra ondersteuning in de vorm van huisbezoeken of consulten op maat steeds mogelijk. Meer info over het uitgebreider traject voor kinderen die te vroeg geboren werden, vind je via volgende link: Vroeggeboorte | Kind en Gezin.

Shutterstock 1675617520

Groei

Bij elke consultatie wordt het gewicht, de lengte en hoofdomtrek van de baby gemeten. Deze gegevens worden overgezet op groeicurven. Voor te vroeg geboren kinderen wordt de weergave van de meetwaarden aangepast rekening houdende met het aantal weken prematuriteit. Op deze manier wordt de geleidelijke inhaalgroei, die kan duren tot peuter-kleuterleeftijd, duidelijk zichtbaar gemaakt op de groeicurve.

Shutterstock 2321529509

Ontwikkeling

Tijdens de eerste levensjaren gaat de ontwikkeling van een kind razendsnel. Elk kind doet dit op zijn eigen tempo, naargelang de aanleg, aanmoediging en kansen die het kind krijgt. Om de ontwikkeling van een kind te volgen, maakt Kind en Gezin gebruik van het Van Wiechenonderzoek.

In nauwe samenwerking met het COS heeft Kind & Gezin een traject uitgewerkt op basis van het Van Wiechenonderzoek voor premature baby’s. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal weken dat het kindje te vroeg geboren is én er is extra aandacht voor de ontwikkeling. Daarnaast heeft men ook oog voor de ouders en de context waarin het gezin zich bevindt.

De verpleegkundige of arts kan advies geven om sommige domeinen (vb. fijne motoriek, grove motoriek, communicatie enz.) extra te stimuleren, altijd rekening houdend met de mogelijkheden van het kindje en het gezin. Indien problemen worden opgemerkt in de ontwikkeling van het kind, wordt doorverwezen naar de behandelende arts.

Shutterstock 683747149

Vaccinaties

Bij prematuur geboren baby’s wordt, net als bij voldragen baby’s, op 8 weken gestart met de vaccinaties. Op 12 weken wordt een extra dosis van het pneumokokkenvaccin toegediend. De vaccins die normaal op 15 maanden zijn voorzien, worden vervroegd op 13 maanden gegeven. Om medische redenen kan van het vaccinatieschema afgeweken worden.

Raadpleeg hier het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin.

Shutterstock 578423287

Contact

Ouders kunnen terecht bij de Kind en Gezin-lijn voor vragen omtrent de groei en ontwikkeling van hun kind.

Tel: 078 150 100 (Van maandag tem vrijdag van 8u tot 20u)

Mail

Chat (Van maandag tem vrijdag van 9u tot 16u30)

Shutterstock 2175865809
CLB

Vanaf het moment dat het kindje naar school gaat, wordt het opvolgingstraject voortgezet door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In de schoolloopbaan zijn er vijf systematische contactmomenten. Tijdens deze momenten wordt de ontwikkeling van het kind van nabij bekeken. Het eerste contactmoment in de eerste kleuterklas wordt gepland in aanwezigheid van de ouders.

Naast de systematische contactmomenten kan je bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, de onderwijsloopbaan, het psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg zoals gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen enz.

De contactgegevens van het CLB in uw buurt zijn terug te vinden op de website van Onderwijskiezer: https://www.onderwijskiezer.be....